ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾਂ ਜਾ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁੜਵਾਂ ਜਾ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮ-ਲ-ਟੀ-ਪ-ਲ ਪ੍ਰਗਨੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ

ਸਿੱ-ਖਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਗਨੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਗਨੇਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰ-ਡਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਆ-ਈ-ਡੈ-ਟਿ-ਕ-ਲ ਟ-ਵਿ-ਨ-ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ,ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫ-ਰ-ਟੀ-ਲਾ-ਈ-ਜ਼-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱ-ਟ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾ-ਨ-ਸ ਬਹੁਤ ਘੱ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅ-ਵ-ਸ-ਥਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹ-ਰ-ਕ-ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫ੍ਰੇ-ਟ-ਰ-ਨ-ਲ ਟ-ਵਿ-ਨ-ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ।

ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਡੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫ-ਰ-ਟੀ-ਲਾ-ਈ-ਜ਼-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅ-ਵ-ਸ-ਥਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੁ-ੜ-ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਛੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *