ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬ ਣਾ ਉ ਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨ-ਜ਼-ਲਾ ਹੋਣਾ ਖਾਂਸੀ

ਹੋਣ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਕਿਡਨੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰ ਦ ਰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉ-ਲ-ਟੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈ ਣੀ ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੀ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ

ਸਾ ਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਸਾ ਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇ ਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *