ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋੜ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋ-ੜ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾ ਸਰ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤ-ਪੱ-ਸਿ-ਆ ਕੀਤੀ ਹੋ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇ-ਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਬਹੁਤ ਦੂ-ਰੋ ਦੂ-ਰੋ ਸੰਗਤਾ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ

ਆਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਬ ਣਿ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋ ਦੂਰੋ ਸੰਗਤਾ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅ-ਖੰ-ਡ ਪਾਠ

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇ ਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *