ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਓ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੇਟ ਰੋਗ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਠੀਆ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਜੂਰ ਜੋ ਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਦ ਵਧੀਆ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਿਆਂਨ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਧਿਆਨ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ,ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋ ਹੁਣ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆ,ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖ-ਜੂ-ਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਜ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਹਨ ਟੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੈ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *