ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ,ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿ ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਸਰਤ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਘਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਉ ਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉ ਹ ਨਾਂ ਤੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿ ਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ ਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਉ-ਦ-ਘਾ-ਟ-ਨ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਧ ਜੀਣ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *