ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਹੋਜੂ ਜਮਾਂ ਠੀਕ-ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਡਿਗਦਾ ਹੋਵੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਕਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮ-ਨ ਵਿੱਚ ਖਿ-ਆ-ਲ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁ-ਰ-ਦ-ਬ-ਬ-ਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 10

ਗ੍ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਦੇਸੀ 6 ਗ੍ਰਾਮ,ਕੁਸਤਾ ਕਲੲਈ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਵੇ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਗ-ਖ-ਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉਪਰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ

ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੋ-ਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ-ਟ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿ ਟੱ-ਟਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *