ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਗ ਪੈਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱ-ਬੇ ਕਿੱਲ ਮੁ-ਹਾਂ-ਸੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪੂ-ਦ-ਨੇ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਹੈ,ਪੂ-ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਵਾਲੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁ-ਦੀ-ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱ-ਬਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂ-ਦ-ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਅਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਛਾ-ਨ-ਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਿੰ-ਪ-ਲ-ਸ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਸਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਚਿਪ ਚਿਪ ਜਾਂ ਓਇਲ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਵੇਸਣ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੂਦਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰ-ਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਆਏ

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਲ ਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਿੰ-ਪ-ਲ-ਸ ਅਤੇ ਕਿਲ ਮੁਹਾਂਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਮੂੰਹ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਦਿਖੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *