ਕਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ-ਜੋੜ ਦਰਦ-ਗਠੀਆ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਉ ਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਕਈ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ-ਵਿ-ਤ-ਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁ ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ-ਵਿ-ਤ-ਰੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਚੁੱਟਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ-ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜ-ਵਿ-ਤ-ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿ ਚ ਮਿਸ ਕਰ ਸੱ-ਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ,

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ 10 ਜਵਿਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅ ਕ ਰ ਕ ਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾ ਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *