ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ-ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੁ ੜ ਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇ ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔ ਰ ਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਇਕ ਹੀ ਐ-ਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ-ਈ-ਡੈ-ਟੀ-ਕ-ਲ ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹ ਨ ਇ ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ

ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਿ ਸਿ ਆ ਵਿਚ ਵਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰ ਡਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌ ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ-ਰ-ਟੋ-ਨ-ਲ ਟ ਵਿੰ ਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੋਂ ਬ ਚੇ ਦਾ ਨੀ ਵਿ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ

ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼-ਮ-ਤਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰ ਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇ ਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਸੀ

ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾ ਰ ਨਾਂ ਕ ਰ ਕੇ ਇਹ ਜੁ-ੜ-ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *