ਕਿਉ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾ-ਤੀ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਐਸੀ ਗਿ-ਲ੍ਹ-ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰ-ਢ ਜਾਂ ਗੱ-ਠ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕ ਣ ਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਿੰਨੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰ-ਢ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਚੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿਚ ਗੱਠ ਬਣੀ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰ-ਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱ ਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਠ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *