ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣਨ

ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਦੇ ਅ-ਨਾ-ਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਉਥੇ ਕੀ-ਡ਼ੀ-ਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖ-ਲਾ-ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌ-ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅ-ਨਾ-ਜ ਖਲਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿ-ਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ।ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰ-ਦ-ਰ-ਭ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ

ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵ-ਹਿ-ਮ ਭ-ਰ-ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾ-ੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿ ਨਾਂ ਜਾਂਗਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਂ ਕੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅ-ਨਾ-ਜ ਪਾਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅ-ਨਾ-ਜ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਅ-ਨਾ-ਜ ਦੀ ਬੇ-ਅ-ਦ-ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ,ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱ-ਖ ਮਾ-ਰ-ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋ-ਟੀ ਵੀ ਨ-ਸੀ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਤ-ਰ-ਸ-ਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅ-ਨਾ-ਜ ਐਵੇਂ ਖਿੱ-ਲ-ਰਿ-ਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱ-ਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੇ-ਅ-ਦ-ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਜ ਜ-ਪਾ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇ ਖ ਕੇ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਨਾ-ਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਅਨਾਜ ਨਾ ਪਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ੜੇ ਮ-ਕੌ-ੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਨਾਜ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋ-ਕ ਮ-ਰ-ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੁੱ-ਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਅ-ਦ-ਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ

ਅ-ਨਾ-ਜ ਖ-ਲਾ-ਰ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ।ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਭੌ ਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੌਣਾਂ ਆਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਅ-ਨਾ-ਦ-ਰ ਨਾ ਹੋ ਵੇ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਣਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ।ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱ-ਡ ਭ-ਰ-ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲ ਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਉ
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਇਲਮ, ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ
ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *