ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾ ਹ ਮ ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀ-ਆਂ ਹ ਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈ-ਸ-ਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂ-ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂ-ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ,ਕੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ-:ਪੁਰਾਣੀ ਵਿ-ਚਾ-ਰ-ਧਾ-ਰਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱ-ਟਾ ਖਾ ਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ

ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹਿ-ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸ-ਵਿੰ-ਗ, ਚਿੰ-ਤਾ ਅਤੇ ਉ-ਦਾ-ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਦਹੀਂ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਦਹੀਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨਾਲ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੰ-ਗੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਬ-ਲੋ-ਟਿੰ-ਗ ਅਤੇ ਪਾਚ ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌ-ਰਾ-ਨ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ-ੜ-ਵੱ-ਲ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ-:ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਖਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਸ-ਮੂ-ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈਇਹ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌ ਰਾ ਨ ਗੁ-ਆ-ਚ-ਣ ਵਾਲੇ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *