ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ , ਇਹ 5 ਲੱਛਣ -ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ

ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਧਦਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਇੱਕ ਫੈਟ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ ਝਿੱਲੀ , ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨ-ਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿ-ਪੋ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਸ-ਰ-ਕੁ-ਲੇ-ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੂਰੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਐਲ ਡੀ ਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐ-ਲ ਡੀ ਐਲ ਦਾ ਲੇਵਲ ਵਧਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੇਵਲ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਛਣ-ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾ-ਈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱ-ਛ-ਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੇਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ।
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ-ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ-ਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਜ਼ਨ ਵਧਣਾ-ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ-ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਜਿ-ਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਤੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ-ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਅਸਰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੀਲੇ ਚਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨ-ਜ਼-ਰ-ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਕ੍ਰੈਂਪਸ-ਪੈਰਾ, ਕੁੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਜਾਂ ਏੰਠਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਸ-ਥਿ-ਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਜਾਣੋ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਲਿਆ ਭੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਰੱਖੋ । ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਲਾਈਫ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਸੀਨਾ ਆਉਣਾ , ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ , ਵਜ਼ਨ ਵਧਣਾ , ਕ੍ਰੈੰਪਸ ਜਾਂ ਏਠਨ ਹੋਣਾ , ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੇਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ , ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *