ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਭਜਾਓ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ-ਖੰਡ ਤੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਡਾ-ਇ-ਟ ਚ ਫ-ਲਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼-ਰੂ-ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਇੱ ਕ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇ-ਲਾ ਬਹੁਤ ਜ ਰੂ ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰ-ਡ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇ ਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਰੋ-ਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਨਹੀ ਪੀਣੀ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇ-ਟ ਵਿਚ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਲਈ

ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਬ-ਜਾ-ਏ ਸਵੇਰੇ ਹ ਲ ਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿ ਰ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਵਜੇ ਦੁ ਪ ਹਿ ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ 6-7 ਵਜੇ ਤਕ ਖਾ ਲਵੋ ਤਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਪ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂ-ਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤਕ ਲੰ-ਮੇ ਨਾ ਪ ਵੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱ-ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨ ਹੀ ਲੱਗਣ ਗੀਆਂ ਜਦ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਸ ਕ ਦੇ ਹਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *