ਗੈਸ ਬਦਹਜਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੈਸ ਬਦ ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਗੈਸ ਕਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿ ਰ ਆਪਣਾ ਖਾ-ਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਾ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿ ਚ ਗੈਂ ਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਕਦੀ ਗਰਮ ਖਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹ ਲ ਦੀ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਸੇਂਧਾ ਨ ਮਕ ਵੀ ਲੈ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ, ਖਾ ਧੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪੀ ਲੳ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਓਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *