ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਸਰਦਾਰ ਵੈਦ ਦੇ ਦਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾ-ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ ਰ ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਜਾੜ ਵਿਚ ਦ ਰ ਦ ਹੋ

ਰਿ ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲਗਾਕੇ ਆ ਪ ਣੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤਾਂ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਮਿ ਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਜੇਕਰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਏ ਹੈਂ ਤਾਂ ਪ-ਤਾ-ਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਰਿ ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਏਸਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜੁਕਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈ-ਕਾ-ਰਾ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਜੇਕਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁ ਧ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾ ਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿ-ਪ-ਰਾ-ਮਿੰ-ਟ ਪਾ ਉ ਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੱ ਤ ਜ-ਵੈ-ਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ 2 ਤੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮ-ਸਾ-ਦ-ਰ ਦਾ ਸਤ ਇਹ ਅੱ ਧਾ ਤੋ ਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇ-ਲੈ-ਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੌਫ ਦਾ ਤੇਲ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱ-ਧਾ ਤੋਲਾਂ ਸੌਫ ਦਾ ਤੇਲ 1 ਤੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇ ਬ-ਰ-ਤ-ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹ ਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਹੈ

ਉਸ ਬੋ ਤ ਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱ-ਪੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚ ਰੱ ਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲ ਵੋ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਿ-ਲਾ-ਉ-ਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਖੋ-ਪੇ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋ ਰਿਹੈ

ਦਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲ ਗਾ ਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੱਕ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਇਸ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾ-ਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲ ਗਾ ਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾ ਇ ਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *