ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ

ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਇਕ ਹੀ ਐ-ਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

ਆ-ਈ-ਡੈ-ਟੀ-ਕ-ਲ ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਵ-ਡਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ-ਰ-ਟੋ-ਨ-ਲ ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੋਂ ਬ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰ-ਲੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿ-ਪੈਂ-ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅ-ਜਿ-ਹੀ-ਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼-ਮ-ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰ-ਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁ-ੜ-ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਈ ਬੱ-ਚਿ-ਆਂ

ਦੀਆਂ ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈ-ਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭ-ਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂ-ਸ-ਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *