ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਵੰਜਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ-ਵੰ-ਜ-ਣਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫ਼ਾ ਇ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.ਆਪਾਂ ਘੁ-ਲ-ਣ-ਸ਼ੀ-ਲ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ

ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿ ਟਾ ਮ ਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਡਾ-ਊ-ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵ-ਜ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਵੀ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵ-ਜ਼-ਨ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ.ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰ-ਜਾ-ਹ

ਗ੍ਰਾਮ ਮੋ-ਰਿੰ-ਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਰੂਹ ਸਾਧੀ ਫਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪੰ ਜਾ ਹ ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇ ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਿ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਇਹ ਜੇ ਕ ਰ ਆਪਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਡੀ ਕੇ ਤੇ ਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਪ ਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਨੌੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਘੁ-ਲ-ਣ-ਸ਼ੀ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵ ਧੀ ਆ ਫੈ-ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਦੀਆਂ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਗਰ ਪੈ-ਟੀ-ਜ਼ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ .ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ ਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *