ਜਿਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਛਡਿਓ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਫੇਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼-ਮ-ਕ ਨਮੋਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬੈਂ-ਗ-ਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟ-ਮਾ-ਟ-ਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੰ-ਗ-ਲੀ ਬੈਂ-ਗ-ਣ ਦੇ ਨਾਮ

ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱ-ਖ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ-ਸ-ਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਦਿਨ

ਵਿਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰ ਰਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ-ਤ-ਨਾ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੰ-ਜੇ-ਪ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲ ਝ-ੜ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ

ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ-ੜ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁਲ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਨੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਵੀ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਾ ਗੀਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *