ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਖੁਦ ਆਉਣਗੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁ-ੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ,ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰ-ਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰ-ਨੀ-ਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ

ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿ-ਰਾ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *