ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉ-ਪਾ-ਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਤਾ-ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸ ਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ

ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ

ਸ਼ਤਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੌਰਤ ਨੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇ ਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰ-ਭੋ-ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਮੰ-ਤ-ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾ-ਮ-ਦੇ-ਵ ਦਾ ਇਹ ਮੰ-ਤ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰ-ਤ-ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕ ਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ

ਅੌਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇ-ਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ ਆ ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰ-ਤਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋ ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾ ਕ ਟ ਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *