ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੇ ਆਂ ਜੇ ਆਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ-ਕਮਰ ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਸ਼-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਤੇਜਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਪੱਤੇਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ 2 ਤੇਜ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ * ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *