ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾ ਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿ-ਘ-ਲੇ-ਗਾ ਨਹੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲ ਈ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋ ਟੇ ਟੁ ਕ ੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਇਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋ 15 ਦਿ ਨ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ,ਇਹ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ,ਤੁ ਸੀਂ ਖਾ ਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ

ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਗੁ-ਨ-ਗੁ-ਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋ 15 ਦਿ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਬਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਦਾ ਜੂਸ,ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਬਾ ਹ ਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੀ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਸਾਇਜ ਦੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀ ਉ-ਤਾ-ਰ-ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਅ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋ ਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ

ਪੱਤੇ ਪੂਤਨੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਰਿਆ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੁਸਖੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵ ਧੀ ਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿ ਊ ਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *