ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਬਤ 1 ਗਲਾਸ ਰੋਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ-ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ 36 ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕ ਗ ਲਾ ਸ ਪੀ ਲਓ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਦੀ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰ ਹੇ ਗਾ,ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਆ-ਜ-ਕ-ਲ ਗਰਮੀ ਦ ਦੇਵੇ ਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲ ਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉ ਹ ਹੈ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬਤ- ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਭਾਵ ਕੇ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਪ ਨ ਸਾ ਰੀ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸੱਤੂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ,ਜ਼ੀਰਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾ ਲਾ ਨਮਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹੁਣ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ 4 ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇ ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇ ਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆ ਪ ਣੇ ਸੁਆਦ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਢੇਢ ਗਲਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿ ਰ ਗੁੜ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ

ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇ ਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ

ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ,ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *