ਦੱਬੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿ ਰ ਫ਼ ਸੱ ਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦ ਰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ-ੜ ਦੱ-ਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾੜ ਬ-ਲੌ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਆ ਪਣੀਆਂ ਦੱ-ਬੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾ-ਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰ ਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਗੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਉਹ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਜੋ ਕਿ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲੰ ਮੇ ਆ ਕਾ ਰ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ

ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰ ਹੇ ਗਾ ਜੇਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਗੱਲ ਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ .ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋ ਕੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂ-ਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾ ਣ ਕੇ ਵੱ ਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕ ਦੇ ਹੋ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਅਾ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂ-ਰ

ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਤੁ ਸੀਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰ ਹੇ ਗਾ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ.ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਲ ਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੋ

ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਪੀਓ. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖੋਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *