ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਬਲੌਕੇਜ਼,ਸੁਸਤੀ-ਥਕਾਨ ਤੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਧਾਕੜ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਚਾਹ ਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੌਂਫ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੱਛ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ

ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਂਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ,ਫਿਰ 25 ਤੋਂ 30 ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੁੰ-ਨੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭੁੰ-ਨੀ-ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਠੀ ਪਾਉਡਰ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਤੇ

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੁਲਠੀ ਪਾਊਡਰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੌਲੀ ਵਿਚ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ,ਗਰਮ ਮਸਾਲ਼ੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਚਾਹ ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚਾਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ,ਸੁਸਤੀ,ਥਕਾਵਟ,ਆਲਸ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *