ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਉ ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਂ ਦੀ,ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਤ ਨੂੰ ਨੀਂ-ਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿ ਚੋਂ ਕੱਦੂ ਰੋ-ਗ਼-ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾ ਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ-ਪ-ਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁ-ਰ-ਪੁ-ੜੀ-ਆ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਦੁਧ ਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਕਰੇਗੀ।ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁ-ਸੀ ਉ ਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ-ਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8950741741 ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਕਿ-ਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਸ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *