ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੈ-ਟ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਪਰੋਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ ਕੋ-ਲ-ਡ-ਰਿੰ-ਗ ਪੀਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਜਾਂ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉ ਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਸੋਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਚ-ਟ-ਪ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਆਂਵਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿ ਰ ਸ਼ੱਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬ-ਚਿ-ਆ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *