ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆਓ

ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ, ਡੇਂ-ਗੂ, ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਪਪੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ,ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਬਲੱਡ ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡੇਂ-ਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਏ ਵਰਗੀਆਂ

ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਸੀਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਏਗੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਨਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ-ਤੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹਨ,ਉਹ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਨਾਲ ਘਾ-ਤ-ਕ ਰੋ-ਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਡੇਂਗੂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨ-ਸ਼-ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ

ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ ਅਤਿ ਛੋਟੀ ਪੱਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਪਿ-ਲਾ-ਓ ਪਲੇਟਲੈੱਟਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋ-ਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਰੋਧਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਕ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਐ-ਕ-ਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਦੀ ਗ੍ਰੋ-ਥ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ,ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਸ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਗਸ ਕੀੜੇ ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਕੋ-ਸ਼-ਕਾ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕੂ-ਲੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ

ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜੂ-ਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਦੇਹਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇ-ਮ-ਲੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *