ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਚ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਦਵਾਈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗਾਂ ਪਾਈਏ ਮੁਕਤੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿ-ਰੋ-ਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਪਾ ਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ

ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉ ਪ ਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਜ ਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਘੁ-ਲ-ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਘੋ-ਲ-ਣ ਲਈ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਲੋ-ਰੋ-ਫਿ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੇ ਪੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲ ਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਐ-ਸਿ-ਡਿ-ਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾ-ਈ ਲਿਟਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਿ-ਡ-ਨੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਲਾ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੀਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸ ਵੇ ਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿ ਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣਾ ਜਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ

ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰ ਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *