ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਣ ਗੀ ਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬ ਚ ਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨ ਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫ ਸੋਠ ਜੀਰਾ ਅਜਵਾਇਣ ਧਨੀਆ ਮੇਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉ ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਚੁਟਕੀ ਗੋਸੀਆ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ 2 ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ੇ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।*

ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੇ ਚ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *