ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਖਸਾ-ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਨ ਤੋ ਹੀ ਸੁਰੂ-ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਉ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ-ਰ-ਮ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਫਿਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ-ਲ਼-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ-ਡੀ-ਆ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ,ਪਹਾੜੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਸ਼ਤਾਵਰ ,ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਇੰਦਰ ਜਿਓਂ ਸੰਘਾੜਾ, ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ, ਅਕਰਕਰਾ, ਜੈਫਲ, ਕੇਸਰ , ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗ਼ਜ਼, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਖੀਰੇ ਦੇ ਮਗਜ, ਤਰਬੂਜੇ ਦੇ ਮਗ਼ਜ਼ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸਫੇਦ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 9814430250 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *