ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ 2 ਖਾਓ-ਯੁਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਮੁਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ

ਯੁਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ,ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅ ਜਿ ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,

ਯੁਰਿਕ ਐਸਿਡ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਾ ਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ-ਵੰ-ਜ-ਨਾ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ 15 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚ ਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ,

ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੂ-ਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯੂ ਰਿ ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹ ਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ

ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *