ਲੇਡੀਜ ਵਾਸਤੇ ਟਿਓਬਾ ਅਤੇ ਪੀਰਡ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟਿਉਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿ-ਗ-ਲੇ-ਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾ ਤ ਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵੋਟੋਲੀਨ ਝੰਡੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *