ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਜਾਬ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿ ਕ ਰੀ ਨੂੰ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹ ਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼-ਰ-ਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਕ ਰੀ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਕਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿ ਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉ ਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ,ਇ ਹ ਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ

ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇ ਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ, ਭੀ-ਮ-ਸੈ-ਨੀ ਕਪੂਰ ਇਕ ਚਣੇ ਦਾ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱ ਧਾ ਚੱਮਚ ਟੰ-ਕ-ਨ ਭ-ਸ-ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇ ਲ, 3 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ,

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੋ ਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3

ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅ ਸ ਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕਰੋ ਮੱਖਣ ਆਇਆ ਕਰੋ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕਰੋ,

ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ-ਹ-ੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਿ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *