ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੋਟਾਪਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਏ ਗਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁ-ੜੀ-ਆਂ ਵਰਗਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ-ਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੀ-ਰਿ-ਅ-ਡ-ਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਉ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾ-ਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਵ ਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੀ

ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉ ਮ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰਨ,ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ ਚ ਰਸੌਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਧਾ-ਰ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ,ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ 7479522000 9815719755ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ

ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕ ਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੀ-ੜ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *