ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਬਲੇ-ਪਤਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਲੜਕੇ ਲ-ੜ-ਕੀ-ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁ-ਸ਼-ਖ-ਬ-ਰੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ-ਤ-ਲੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੇ-ੜ-ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼-ਰ-ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਏਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ 8 ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਚਾਰ ਸਹਾਰੇ ਲੈਂਣੇ ਹਨ, ਇਕ ਚਮਚ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ-ਵੱ-ਛ ਬਰਤਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡੁੱ-ਬ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕ ਬਦਾਮ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਅਤੇ

ਇਸ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਗੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸਦਾ ਸੇ-ਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *