ਵੱਧ ਘੱਟਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਸੀ ਨੁਸਕੇ ਨਾਲ

ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ
ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਧਦੀ ਕੱਢਦੀ ਸੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੱਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਧ ਕੁਚਲਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲਾਜੀਤ ਸੁਧ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਸਕੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਦਵਾਈ
ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ 6239617099 ਉਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *