ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਰ ਦਾਹੜੀ ਮੁੱਛਾ ਦੇ ਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਲੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਸ ਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾ ਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾ-ੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾ ਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾ ਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨ ਹਾ ਉਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾ-ੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾ ਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾ-ਬ-ਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੁੱ ਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ ਰ ਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇ ਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੈੱ-ਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਦਾ-ੜ੍ਹੀ ਕੁ-ਦ-ਰ-ਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਦੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ-ਛਾਂ ਅਤੇ ਦਾ-ੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾ-ੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਲੰਮੇ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾ ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਪ੍-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਪ੍ਰੋ-ਡੈ-ਕ-ਟ ਵਾਲਾਂ ਵਿ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾ ਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾ ਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਟੈ ਸ ਟ ਤਕ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰ ਹਿ ਣ ਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *