ਸਰੀਰ ਚ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁ-ਸ-ਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁ-ਚ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *