ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਖੂ-ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਡਨੀ ਇਸ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌ-ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਿ-ਆ-ਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂ-ਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱ-ਥ-ਕ-ੜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋ-ਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੂ-ਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ

ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱ-ਛ-ਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *