ਸਿਰਫ਼ 2 ਚਮਚ ਪੀ ਲਓ-ਬਲੋਕ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ 2 ਚੱਮਚ ਪੀਓ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋ ਈ ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਨਾ-ੜਾ ਖੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿ ਆ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ

ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿ ਵਰ ਦੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਹੁ ਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,

ਇਹ ਹੈ ਕ-ਲੋ-ਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਰ-ਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਚੀ ਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇ-ਲ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰ ਹਿੰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *