ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ-ਸਰੀਰ ਦੇ 80% ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬ ਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ

ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ ਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿ ਆ ਦੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹ ੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦ ਰੂਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲ

ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ ਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣਦੀ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ ਟ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ

ਚਾਹ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਫਰੂ ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਹ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵ ਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਪੇਠੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *