ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ,ਬੀ6,ਸੀ,ਆਇਰਨ,ਕਾਪਰ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ,ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਲਾ ਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਬੀ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ, ਕ੍ਰਿ-ਪ-ਟੋ-ਕ-ਸੈਂ-ਥਿ-ਨ,

ਲੂ-ਟੀ-ਨ-ਜ਼ੀ-ਐ-ਕ-ਸੈਂ-ਥਿ-ਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿ ਹ ਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ।ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿ ਰ ਚ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾ ਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਅ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ,ਦਿਮਾਗੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅ ਤੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹ ਰੀ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹ ਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਕੈ-ਲੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾ-ਇ-ਟ-ਰੀ ਫਾਈਬਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ ਰ ਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *