ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜ ਲੱ ਛ ਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾ-ਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੀਜਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿ ਆ ਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇ-ਨ-ਸੁ-ਲਿ-ਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊ-ਰ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰ-ਨ-ਣੀ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਗਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਅਜਿਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱ-ਗ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿ-ਸ਼ਾ-ਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇ ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਜ਼ ਦੇ ਅ-ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇ ਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇ ਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉ ਤਾਂ

ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੋ ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਏਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਲ ਫ-ਰੂਟ- ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਗਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *