ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਹੱਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾ ਰੀ ਆਂ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਭੂ-ਮਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਾਂ-ਚਾ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰਨਾ,ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਕਰਨਾ, ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦਾ ਸ-ਮ-ਰ-ਥ-ਨ ਕਰਨਾ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਅਤੇ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅ-ਜ਼-ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ,

ਕਸਰਤ,ਵ-ਜ਼-ਨ ਮੈ-ਨੇ-ਜ-ਮੈਂ-ਟ, ਸਿ ਹ ਤ ਮੰਦ ਡਾਈਟ ਆਦਿ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੁ ਖ ਣੀ ਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਓ-ਸ-ਟੀ-ਓ-ਪੋ-ਰੋ-ਸਿ-ਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਵ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ।ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਉਂ ਜ਼-ਰੂ-ਰੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ?ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਕਿਵੇਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੈ?MayoClinic.org ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾ ਰ ਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਭੋਜਨ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਵਿਕਾ ਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾ-ਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿ-ਸ-ਮ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ

ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ,ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ-:ਕੈ ਲ ਸ਼ੀ ਅ ਮ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 19 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 51 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਅਤੇ 71 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਬਦਾਮ, ਬਰੋਕਲੀ, ਕਾਲੇ, ਸਾਰਡੀਨ, ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਟੋਫੂ ਆਦਿ ਹਨ।ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱ-ਛੀ-ਆਂ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁਨਾ, ਸਾਲਮਨ, ਵ੍ਹਾਈਟਫਿਸ਼, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਅੰਡੇ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ-ਰੋ-ਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ,ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈ-ਦ-ਲ ਚੱਲਣਾ, ਜੌ-ਗਿੰ-ਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚ-ੜ੍ਹ-ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘਟਾਓ,ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਪੈਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ,

ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੌ-ੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ ਈ ਟ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੋਂ ਬ ਚਾ ਉਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਚਿਪਸ, ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਪਨੀਰ, ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂ-ਡ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਨਮਕ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ-ਡਾ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾ ਕ ਟ ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *