ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਕਮਜੋਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ-ਹਾਰਟ ਬਲਾਕੇਜ 4 ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਫੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣੇ ਕ-ਬ-ਰਾ-ਟ ਹੋਣੀ ਕੈਸਟਰੌਲ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਈ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ,

ਇਸ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਆਇਰਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾ ਤ ਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਮਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕ-ਬ-ਜ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਗੈਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਤਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਖਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉ-ਬ-ਲਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ-ਰ ਵੱ-ਧ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਉ ਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ 12 ਕੰ-ਪ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇ ਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨ ਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *