1 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੈਸਟਰੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ।ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ

ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਸੰ-ਘ-ਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ-ਲ-ਡਾ ਘਿਓ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾ-ਹ-ਰ-ਲੀ-ਆਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੀਜਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਸ ਅੰ-ਡਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈ-ਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੇਲਾ ਲਵੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈ-ਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ.ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *