1 ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੂਨ ਕਰੋ ਪਤਲਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰੋ ਜੜ੍ਹ ਚੋ ਖ਼ਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਸਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਸੰ-ਘ-ਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਡਾ-ਲ-ਡਾ ਘਿਓ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾ-ਹ-ਰ-ਲੀ-ਆਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੀਜਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਸ ਅੰ-ਡਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਇ ਹ ਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈ-ਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੇਲਾ ਲਵੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ ਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈ-ਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *