1 ਵਾਰ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਬੀਜ ਪੱਥਰੀ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਥਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਉਠਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ

ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚਸ ਪੱਥਰੀ ਵਿਚਲਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ

ਦਾ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਪੀਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਥੋਡੀ ਪੱਥਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਰਫ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ

ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ,ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *